Recente samenvattingen van adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het ambt van deurwaarders (Deurwaardersverordening)


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110)(rangschikking kandidaten)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de Minister belast met Financien, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecomunicacion di Aruba


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de medegelding in Aruba van het op 1 juli 1985 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Landsverordening conflictenrecht trusts)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) en de Landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73)(voorziening inzake studielening en monumentale woning)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)