Recente samenvattingen van adviezen

Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de medegelding in Aruba van het op 1 juli 1985 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Landsverordening conflictenrecht trusts)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling va de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5)


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de betrokken ministers tot het verrichten namens het Land van een aantal privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van de heropening van de olieraffinaderij te San Nicolas en tot wijziging in dit kader van een aantal landsverordeningen (Landsverordening voorzieningen heropening olieraffinaderij


Ontwerp-landsverordening houdende voorzieningen in verband met de overname door de Stichting Fundacion Servicio Laboratorio Medico Aruba van de roerende zaken van het voormalig Landslaboratorium


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot de bezoldiging van het personeel dat werkzaam is in het door de overheid bekostigde onderwijs (Landsverordening functiehuis onderwijspersoneel)


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging aan de Ministers van Financien en Overheidsorganisatie, van Algmene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Integratie, tot het aangaan namens het Land van een vaststellingsovereenkomst met de stichting Fundacion Cas pa Comunidad Aruba


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2016.


Initiatief-ontwerp-landsverordening houdende regels ter bevordering van de deelneming op gelijke voet aan het maatschappelijk leven en ter bestrijding van elke vorm van discriminatie (Landsverordening Gelijke Behandeling).