Recente samenvattingen van adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de landsverordening overdrachtsbelasting (AB 1989 no. GT 73), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Verkopingsverordening (AB 1988 no. GT 42), de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10), de Landsverordening invordering directe belastingen (AB 1991 no. GT 4), de Landsverordening reparatietoeslag (AB 2010 no. 99), de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38), de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) en tot intrekking van de Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)


Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het ambt van deurwaarders (Deurwaardersverordening)


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110)(rangschikking kandidaten)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de Minister belast met Financien, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecomunicacion di Aruba


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassing augustus 2017)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de medegelding in Aruba van het op 1 juli 1985 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Landsverordening conflictenrecht trusts)