Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)


Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)


Initiatief ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020


Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)