Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 3, derde lid, 7, tweede lid, onderdeel a, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en 52, eerste en tweede lid, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 73)


Ontwerp-landsverordening tot instelling van een tijdelijke begrotingsfonds in verband met het protocol an 22 maart 2017 en de daarmee samenhangende aangelegenheden (Interim Begrotingsfonds Restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) (oproepingsformulier overtreding Hondenverordening)


Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarders (Deurwaardersverordening)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110)(rangschikking kandidaten)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (aanpassing berekeningsmethode minimumlonen)


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)