Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening besmettelijke ziekten (AB 1922 no. GT 11)


Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no GT 47), de Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10), de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89), de Landsverordening deviezen-provisie (AB 1990 no. GT 5), de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40), de Zegelverordening (AB 1988 no. GT 1), de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74), de Landsverordening van 8 december 2015 tot vastlegging van begunstigend beleid en invoering van voldoening winstbelasting op aangifte (AB 2015 no. 60), de Invoeringsverordening Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 124) en de Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) (diverse wijzigingen in het kader van belastinghervorming)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken (AB 2006 no. 14)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no. 88) en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2016 (AB 2016 no. 42) ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en 2021


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)


Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)


Initiatief ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020