Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving sectorale toezichtwetgeving (AB 2013 no. 31)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toezicht assurantiebemiddelaars (AB 2014 no. 6)


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van verspreiding daarvan (Landsverordening infectieziekten)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 2b, tweede lid, 6a, eerste lid, 16, vijfde lid, 17, derde lid, 24, 27, derde lid, 38, vijfde lid, 47, derde lid, 56d en 58a van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) en artikel 1:17, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (Penitentiair besluit)


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met Financiën, tot het aangaan van een of meer geldleningen ter herfinanciering van aflossingen over het dienstjaar 2018 (Herfinancieringsverordening 2018)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 11, vijfde lid, van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Landsbesluit geweldinstructie penitentiaire inrichting)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 41, tweede lid, juncto de artikelen 42, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Landsverordening penitentiaire beginselen (AB 2005 no. 75) (Landsbesluit algemeen en incidenteel verlof gedetineerden)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 no. GT 35)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9)