Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2019


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3 van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) en tot intrekking van het Retributiebesluit SERLIMAR (AB 1988 no. 124)


Ontwerp-Landsverordening tot instelling van een tijdelijk begrotingsfonds ten behoeve van een slagvaardige en effectieve implementatie van het Integraal Sociaal Crisisplan Aruba over de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2019 (Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba)


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2018 (AB 2018 no. 23)


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34) (introductie nieuwe denominatie bankbiljetten; regeling meldbevoegdheid Centrale Bank van Aruba)


Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en in vervand daarmee te voorzien in een tijdelijke regeling van de besmettelijke dierziekten en zoönosen (Aanpassingsverordening landsverordening infectieziekten)


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van diverse landsbesluiten, h.a.m., in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en tot het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit landsverordening infectieziekten)


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Openbaar Personenvervoer (AB 2004 no. 8)


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Cessantiaverordening (AB 1998 no. GT 18)