Recent uitgebrachte adviezen

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (aanpassing berekeningsmethode minimumlonen)


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financien, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43 van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit modellen jaarrekening Land)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26)


Ontwerp-landsverordening houdende machtiging van de minister van Economische Zaken en Communicatie tot het verrichten namens het Land van betalingen aan een aantal afgevloeide werknemers van de voormalige publiekrechtelijke rechtspersoon Servicio di Telecomunicacion di Aruba


Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen in verband met de medegelding in Aruba van het op 1 juli 1985 te ’s Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Landsverordening conflictenrecht trusts)


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering (AB 1990 no. GT 33) en de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (AB 1996 no. GT 30) (aanpassing pensioenbedragen)


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)