Ingekomen adviesverzoeken

Initiatief ontwerp-landsverordening houdende nadere regels inzake de taken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman)

Ingekomen: 22-11-2019 | Kenmerk: RvA 141-19


Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Ingekomen: 20-11-2019 | Kenmerk: RvA 139-19


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)

Ingekomen: 18-11-2019 | Kenmerk: RvA 137-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)

Ingekomen: 08-11-2019 | Kenmerk: RvA 134-19


Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2020

Ingekomen: 05-11-2019 | Kenmerk: RvA 132-19


Initiatief ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2020

Ingekomen: 05-11-2019 | Kenmerk: RvA 131-19


Ontwerp-Landsverordening houdende nieuwe bepalingen ter zake van het bouwen, afbreken en slopen van bouwwerken (Bouw- en sloopverordening)

Ingekomen: 01-11-2019 | Kenmerk: RvA 130-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, vierde lid, van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27) (Landsbesluit hindervoorschriften voor olieraffinaderijen en olieoverslagterminals)

Ingekomen: 18-01-2019 | Kenmerk: RvA 12-19