Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit aanwijzing vrijgestelde activiteiten (AB 2005 no. 88) en het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 24 augustus 2016 (AB 2016 no. 42) ter uitvoering van artikel 2a, eerste lid, van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47)

Ingekomen: 13-12-2019 | Kenmerk: RvA 162-19


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (AB 2018 no. 80)

Ingekomen: 05-12-2019 | Kenmerk: RvA 157-19


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., ter uitvoering van artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) tot aanwijzing van een natuurreservaat (Landsbesluit Parke Nacional Aruba)

Ingekomen: 04-12-2019 | Kenmerk: RvA 153-19


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening vrije zones 2000 (AB 2000 no. 28)

Ingekomen: 26-11-2019 | Kenmerk: RvA 147-19


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan Aruba voor de dienstjaren 2020 en 2021

Ingekomen: 22-11-2019 | Kenmerk: RvA 143-19


Ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no GT 47), de Landsverordening dividendbelasting (AB 2002 no. 123), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10), de Petroleumverordening zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89), de Landsverordening deviezen-provisie (AB 1990 no. GT 5), de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40), de Zegelverordening (AB 1988 no. GT 1), de Landsverordening internationale bijstandsverlening belastingen (AB 2017 no. 74), de Landsverordening van 8 december 2015 tot vastlegging van begunstigend beleid en invoering van voldoening winstbelasting op aangifte (AB 2015 no. 60), de Invoeringsverordening Landsverordening dividendbelasting en imputatiebetaling (AB 2002 no. 124) en de Landsverordening algemeen pensioen (AB 2011 no. 85) (diverse wijzigingen in het kader van belastinghervorming)

Ingekomen: 22-11-2019 | Kenmerk: RvA 142-19


Initiatief ontwerp-landsverordening houdende nadere regels inzake de taken, samenstelling, inrichting en bevoegdheden van de Ombudsman (Landsverordening Ombudsman)

Ingekomen: 22-11-2019 | Kenmerk: RvA 141-19


Ontwerp-landsverordening houdende aanvaarding door Aruba van het door de Staten-Generaal op 5 juli 2016 aangenomen voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

Ingekomen: 20-11-2019 | Kenmerk: RvA 139-19


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) en de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10)

Ingekomen: 18-11-2019 | Kenmerk: RvA 137-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit herdenkingsmunt Turtuga (AB 2019 no. 14)

Ingekomen: 08-11-2019 | Kenmerk: RvA 134-19