Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Directie Openbaar Personenvervoer (AB 2004 no. 8)

Ingekomen: 11-10-2018 | Kenmerk: RvA 181-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., tot wijziging van diverse landsbesluiten, h.a.m., in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en tot het aanbrengen van verbeteringen (Aanpassingsbesluit landsverordening infectieziekten)

Ingekomen: 11-10-2018 | Kenmerk: RvA 180-18


Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en in vervand daarmee te voorzien in een tijdelijke regeling van de besmettelijke dierziekten en zoönosen (Aanpassingsverordening landsverordening infectieziekten)

Ingekomen: 11-10-2018 | Kenmerk: RvA 179-18


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69) (wijziging maximum aantal notarissen)

Ingekomen: 10-10-2018 | Kenmerk: RvA 178-18


Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2019

Ingekomen: 08-10-2018 | Kenmerk: RvA 176-18


Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019

Ingekomen: 04-10-2018 | Kenmerk: RvA 175-18


Initiatief ontwerp-landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van kandidaat-ministers en ministers en de Gevolmachtigde Minister (Landsverordening Screening/Integriteit Ministers)

Ingekomen: 06-09-2018 | Kenmerk: RvA 162-18


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen (Landsverordening identificatieplicht)

Ingekomen: 05-09-2018 | Kenmerk: RvA 158-18


Ontwerp-landsbesluit, h.a.m., houdende instelling van het Parke Marino Aruba (Landsbesluit Parke Marino Aruba)

Ingekomen: 13-07-2018 | Kenmerk: RvA 124-18


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) (herziening toelatingsvoorschriften)

Ingekomen: 05-07-2018 | Kenmerk: RvA 117-18