Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het ambt van deurwaarders (Deurwaardersverordening)

Ingekomen: 18-04-2017 | Kenmerk: RvA 70-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Retributie- en Legesbesluit Directie Volksgezondheid (AB 1987 no. 68)

Ingekomen: 11-04-2017 | Kenmerk: RvA 65-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit toevoeging in strafzaken (AB 1997 no. 50)

Ingekomen: 04-04-2017 | Kenmerk: RvA 63-17


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Kiesverordening (AB 1987 no. 110) (rangschikking kandidaten)

Ingekomen: 31-03-2017 | Kenmerk: RvA 61-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 26, eerste lid, van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2) (Landsbesluit bescherming inheemse flora en fauna)

Ingekomen: 21-03-2017 | Kenmerk: RvA 55-17


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26) (aanpassing berekeningsmethode minimumlonen)

Ingekomen: 14-03-2017 | Kenmerk: RvA 54-17


Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2017 en tot wijziging van de Landsverordening van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2017 (AB 2016 no. 59)

Ingekomen: 03-03-2017 | Kenmerk: RvA 42-17


Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financien, om kwijtschelding van studieschuld te verlenen (AB 2011 no. 70)

Ingekomen: 03-03-2017 | Kenmerk: RvA 41-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 43 van de Comptabiliteitsverordening (AB 1989 no. 72) (Landsbesluit modellen jaarrekening Land)

Ingekomen: 21-02-2017 | Kenmerk: RvA 38-17


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, derde lid, van de Landsverordening minimumlonen (AB 1989 no. GT 26)

Ingekomen: 21-02-2017 | Kenmerk: RvA 37-17