Ingekomen adviesverzoeken

Ontwerp-Landsverordening houdende nadere regels inzake de samenstelling, inrichting en taken van de Raad van Advies (Landsverordening Raad van Advies 20..)

Ingekomen: 27-09-2019 | Kenmerk: RvA 120-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1) (herziening bepalingen inzake Raad van Advies en introductie Ombudsman en duurzame overheidsfinanciën)

Ingekomen: 27-09-2019 | Kenmerk: RvA 119-19


Concept-initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening wegverkeer (AB 1997 no. 18) de Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) in verband met strafbaarstelling van roekeloos rijden

Ingekomen: 16-09-2019 | Kenmerk: RvA 115-19


Ontwerp-Landsverordening houdende wijzigingen van een aantal landsverordeningen alsmede houdende overgangsbepalingen in verband met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Aanpassingsverordening Boek 2 BWA)

Ingekomen: 27-08-2019 | Kenmerk: RvA 103-19


Concept-initiatief ontwerp landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) in verband met het aanschaffen van het verbod aan ondernemers om belasting op facturen en betalingsbewijzen te vermelden

Ingekomen: 13-08-2019 | Kenmerk: RvA 96-19


Initiatief ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Loterijverordening (AB 1988 no. GT 25) in verband met uitbreiding van het aantal instellingen waaraan de toestemming mag worden verleend tot het aanleggen en houden van loterijen (Uitbreiding Stichtingen loterij)

Ingekomen: 12-08-2019 | Kenmerk: RvA 95-19


Ontwerp-Landsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht (AB 2012 no.24) (verhoging strafmaxima zedendelicten, aanpassing verjaringstermijnen zedendelicten, aanbrengen verbeteringen en herstel omissies)

Ingekomen: 19-07-2019 | Kenmerk: RvA 86-19


Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Ingekomen: 19-07-2019 | Kenmerk: RvA 85-19


Ontwerp-Landsverordening houdende voorzieningen in verband met de oprichting en aanvang van werkzaamheden van de naamloze vennootschap Aruba Property Fund N.V.

Ingekomen: 11-06-2019 | Kenmerk: RvA 75-19


Ontwerp-Landsverordening houdende machtiging van de minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu om, in afwijking van artikel 22, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), namens het Land met de Universiteit van Aruba een bruikleenovereenkomst aan te gaan met een looptijd van langer dan vijf jaar

Ingekomen: 15-05-2019 | Kenmerk: RvA 62-19