Masterclass programa 2017: Effectief Financieel Toezicht

Datum: 10-10-2017

De masterclass Financieel Toezicht Aruba is opgebouwd aan de hand van diverse aandachtsgebieden. Aan elk van de onderdelen dragen sprekers vanuit Aruba en Nederland bij.

“Houdbare overheidsfinanciën, begrotingsnormen, rollen en verantwoordelijkheden van de diverse stakeholders”

Dinsdagochtend wordt ingegaan op het thema houdbare overheidsfinanciën. Hierbij wordt onder andere de relatie gelegd met de macro-economische kaders, en komen normen en ramingen aan de orde. Binnen deze kaders vindt het proces van begrotingsvoorbereiding en uitvoering plaats. Veel aandacht wordt besteed aan de rol van de verschillende stakeholders.

“Financiële governance en de regie over het begrotingsproces”

Dinsdagmiddag wordt stilgestaan bij de totstandkoming van de begroting, de uitvoering daarvan en de verantwoording daarover. Specifiek wordt ook aandacht besteed aan de beheersing van de begroting. Er worden aanknopingspunten geboden voor de organisatie van het toezicht, waarop later dieper wordt ingegaan.

Sprekers:

*mr. drs. J.F.A. van Hofwegen, directeur bij de Algemene Rekenkamer, Nederland
Powerpoint presentatie

*drs. D.E. Werleman, directeur Directie Financiën van Aruba
Powerpoint presentatie

Datum: Dinsdag 10 oktober @ 9.00 uur – 12.00 uur & 14.00 – 16.30 uur
Plaats Universiteit van Aruba, APEX-gebouw, L.G. Smith Boulevard