Adviezen landsverordeningen 2018

In dit onderdeel vindt u de adviezen die door de Raad van Advies zijn uitgebracht.De openbaarstelling vindt echter niet gelijktijdig met het uitbrengen van het advies plaats.
Een advies aangaande een ontwerp-landsverordening van de regering wordt pas op het moment dat het ontwerp bij de Staten wordt ingediend, openbaar gesteld. De adviezen betreffende initiatief ontwerp-landsverordeningen worden openbaar gemaakt op het moment dat de Staten de goedgekeurde initiatief ontwerp-landsverordeningen aan de regering hebben aangeboden. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Werkwijze.